Aanmelden op TarcisiusIs uw kind 3 jaar? Orienteert u zich op een basisschool? 
Zoekt u voor uw naar schoolgaande zoon /dochter een andere basisschool?

Maak dan een afspraak voor een orienterend gesprek en een rondleiding. Neem contact op via
045 5714263.


Over de aanmelding:
Op onze school wordt er voorafgaand aan de aanmelding een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd. Indien ouders beslissen om tot aanmelding over te gaan, vullen zij het aanmeldformulier in.
Indien uw kind tussentijds instroomt nemen wij voorafgaand een besluit tot toelating altijd contact op met de vorige basisschool. Op basis van de onderwijsbehoeften bekijkt school of basisschool Tarcisius een passende plek is. Zie hiervoor ook het schoolondersteuningsprofiel en de bijlage.

Hoewel onze school een katholieke signatuur heeft, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging bij ons toegelaten. Ouders die hun kind bij ons aanmelden dienen de identiteit en de traditie van de school te onderschrijven c.q. te respecteren.
Wij nemen geen leerling aan van een andere school als uit informatie van die school en/of testgegevens een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs blijkt of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. De beslissing over toelating van leerlingen berust volgens de wet bij het bevoegde gezag (het bestuur van de school). In de dagelijkse praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directeur.